Κατεβάστε ολόκληρο το καταστατικό από εδώ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο «Διάλογος των Νέων», ιδρύθηκε με σκοπό την πολιτική ενεργοποίηση των νέων. Από αυτή την ανάγκη, προέκυψε και η δημιουργία του Σωματείου, με σκοπό τη νομική κάλυψη του «Διάλογος των Νέων Καβάλας– Local Youth Network».

Οι σκοποί του Σωματείου, ορίζονται οι εξής:

1.Προώθηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αρχών, μέσω της τήρησης των Συνταγματικών νόμων και των νόμων εν γένει.

2.Πολιτική Ενεργοποίηση των νέων αλλά και ευρύτερα, των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και εν γένει διεθνές επίπεδο.

3.Καλλιέργεια των διαδικασιών του διαλόγου και της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνικών ομάδων.

4.Προώθηση της ισότητας, της ισονομίας, της ισηγορίας, της ισοκρατίας, της ίσης αντιμετώπισης, του σεβασμού, της άμεσης δημοκρατίας, της διαφάνειας και της διαβούλευσης.

5.Eνημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων σε αντικείμενα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις πολιτικές επιστήμες, την εκπαίδευση και την οικονομική επιστήμη, καθώς και άλλων συναφών επιστημών.

6.Ενίσχυση του ρόλου της βιωματικής εκπαίδευσης και της ανακαλυπτικής μεθόδου εκμάθησης, μέσω οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων/εκδηλώσεων.

7.Διοργάνωση Μαθητικών Προσομοιώσεων. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων, ειδικότερα ακαδημαϊκών, με παράλληλη προσφορά γνώσεων που προωθούν τη δια βίου μάθηση.

8.Προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού.

9.Συμβολή στη χάραξη τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νεολαία

10.Eξοικείωση των νέων με τον θεσμό των Δημοτικών Συμβουλίων, των Περιφερειακών Συμβουλίων και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω σχετικών δράσεων που θα οδηγήσουν στην πολιτική ενεργοποίηση των συμμετεχόντων.

11.Βελτίωση της σχέσης των νέων με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει ως αποτέλεσμα παραγωγικές σχέσεις και τη γεφύρωση του χάσματος που εντοπίζεται μεταξύ των νέων και των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12.Καλλιέργια του κοινωνικού και πνευματικού επιπέδου των νέων και κατάθεση βιώσιμων προτάσεων ως προς την επίλυση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προβλημάτων.

13.Επικοινωνία και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών.

14.Ανάδειξη της τοπικότητας και των χαρακτηριστικών της περιοχής, της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, καθώς και των στοιχείων που αποτελούν ορόσημα για την περιοχή.

15.Συνδρομή στον δημόσιο διάλογο, αναφορικά με θέματα που άπτονται της πολιτικής επιστήμης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της οικονομικής επιστήμης, καθώς και άλλων συναφών επιστημών.

16.Άσκηση κοινωνικής δράσης στο πλαίσιο της ένταξης των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την πρόσβαση τους σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και είδη πρώτης ανάγκης.

17.Διενέργεια πράξεων που αφορούν την υλοποίηση βιώσιμων στόχων ανάπτυξης και αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος, ισότητα φύλων και αντιμετώπιση των διακρίσεων, κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων, καταπολέμηση πείνας και φτώχειας, ελεύθερη πρόσβαση των ανθρώπων σε είδη πρώτης ανάγκης και ανακύκλωση.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του Σωματείου, χωρίζονται σε πέντε (5) κατηγορίες:

-Ιδρυτικά Μέλη: Ως Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, ορίζονται τα μέλη που υπέγραψαν την Πράξη Ίδρυσης

-Επίτιμα Μέλη: Επίτιμα μέλη μπορεί να είναι όσοι έχουν ειδική και διακεκριμένη ακαδημαϊκή/επιστημονική ή κοινωνική προσφορά, όσον αφορά στους σκοπούς του Σωματείου. Για την ανακήρυξη μέλους ως Επιτίμου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ έπειτα από σχετική πρόταση της Γ.Σ.

-Τακτικά Μέλη: Ως τακτικά μέλη, ορίζονται όσα μέλη θεωρούνταν δόκιμα, για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο δράσεις του Σωματείου, έχοντας τη γραπτή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα δόκιμο μέλος μπορεί να προαχθεί ως τακτικό, αφού αυτό κριθεί αναγκαίο από το πρώτο.

-Δόκιμα Μέλη: Ως δόκιμα μέλη, θεωρούνται με μόνη την εγγραφή τους, όσα μέλη εγγράφονται, μετά από σχετική αίτηση στην επίσημη στην ιστοσελίδα του Σωματείου, και αφορούν άτομα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Σωματείου.

-Φίλοι του Σωματείου: Φίλοι του Σωματείου θεωρούνται οποιοιδήποτε επιθυμούν να στηρίξουν τους επιδιωκόµενους σκοπούς του και να προωθήσουν τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει αυτό στην κοινωνία των πολιτών. Φίλοι του Σωματείου, μπορεί να είναι καθηγητές, ακαδημαϊκοί και πολίτες της Ελλάδας και του εξωτερικού, που στηρίζουν τους σκοπούς και τις δράσεις του Σωματείου. Οι φίλοι του Σωματείου, είναι µόνο υποστηρικτές αυτού, δίχως κανένα άλλο δικαίωµα και υποχρέωση προς αυτό. Οι φίλοι του Σωματείου δύνανται, αν το επιθυµούν, να παρίστανται στις εκδηλώσεις του Σωματείου. Σημειώνεται, ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει να είναι οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Στο εξής σε αυτό το καταστατικό και για λόγους συντομίας τα «οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη» μέλη του Σωματείου θα αποκαλούνται «μέλη»

  1. Ειδικότερα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

Α) Να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του ∆.Σ.

Β) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο, όπως αυτές ορίζονται από το καταστατικό και μετά από πρόταση του ∆.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.. Σημειώνεται ότι οφείλουν να καταβάλλουν εκτός των ετήσιων εισφορών τους, και τυχόν έκτακτες συνδρομές που θα προκύψουν.

Γ) Να μεριμνούν για τη διατήρηση του θεσμού του Σωματείου, τη διάδοση των σκοπών του και να προάγουν την αξιοπιστία του.

Δ) Να συντελούν στην εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου, καθώς και την προώθηση αυτών.

Ε) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

Ζ) Να συμμετέχουν στις δράσεις του Σωματείου.

Η) Να συμμορφώνονται µε τη νομοθεσία που διέπει τα Σωματεία, µε το καταστατικό και τις αρχές του Σωματείου, αλλά και µε όλες τις αποφάσεις των οργάνων του.

Θ) Να σημειωθεί ότι εάν ένα μέλος του Σωματείου, Ιδρυτικό, Τακτικό ή Δόκιμο θέσει υποψηφιότητα, είτε εκλεχθεί ως Δημοτικός Σύμβουλος ή βουλευτής, δεν θα πληροί πλέον το ουδέτερο κομματικά χαρακτήρα του «Σωματείου», και ως αποτέλεσμα, αυτό συνεπάγεται της διαγραφής του από το Σωματείο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9β.

Ι) Για τα επίτιμα μέλη ισχύουν όλα τα προαναφερόμενα πλην τους δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής.

Κ) Να λογοδοτούν στη Γ.Σ. για τις πράξεις τους που αναφέρονται έμμεσα ή άμεσα στο σύλλογο και να τηρούν κατά γράμμα τις αποφάσεις της, ιδιαίτερα δε όταν είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Σωματείου.

  1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

Α) Να εκφράζουν τις απόψεις τους µε ψήφο.

Β) Να εκλέγουν τα αιρετά µέλη του Σωματείου σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

Γ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών µελών του Σωματείου σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπει το παρόν καταστατικό. Τα Δόκιμα μέλη καθώς και οι Φίλοι του Σωματείου στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

Δ) Να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως µέλη του Σωματείου.

Ε) Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σωματείο.